બધા શ્રેણીઓ

સમાચાર

Spring Festival holiday notice

સમય: 2022-01-20 હિટ્સ: 1

Spring Festival holiday notice        

Dear Customer:        

Thank you for your continued support of the company's full, I wish our future cooperation more enjoyable.        

Spring Festival approaching, for celebrating the Chinese traditional festival, so that all staff can happily live a happy, peaceful        

The 2022 Spring Festival, as much as possible and enjoy the festive joy with his family. 

Now our specific arrangements for the Spring Festival holiday notice નીચે મુજબ છે:


2022 Chinese New Year holiday tentative total 17 days        

January 22 -February 7 --- 17 days (Tuesday) official work        

Due to the holiday, no one answered the telephone company, if relevant business need advice,        

Please send me the email:[ઇમેઇલ સુરક્ષિત], thus causing inconvenience to you, please forgive me!        


Holiday Notes:        

1. travel or go out during the holiday friend, please pay attention to personal safety.        

Notice is hereby given, please know!        

Finally, I sincerely wish you all a happy and peaceful New Year.        

220114-春节放假通知英

અમે તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે?

શું તમે કોઈ ઝડપી સમાધાન શોધી રહ્યા છો? અમારો સંપર્ક કરો, CHE તમને કેવી રીતે ટેકો આપે છે તે જાણવા.

અમારો સંપર્ક કરો