ਸਾਰੇ ਵਰਗ

Passion + Precision

Forming Extraordinary Solutions.

ਉਤਪਾਦ


ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਕਰਣ


ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣ


ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ


NEWS

There’s always something happening at CHE. Take a look at our latest events and news.

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
The partners of chuanghe
ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ CHE ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ