అన్ని వర్గాలు

న్యూస్

లిటిల్ న్యూ ఇయర్ (చైనీస్: జియానియన్)

సమయం: 2020-01-18 హిట్స్: 22

లిటిల్ న్యూ ఇయర్ (చైనీస్: జియోనియన్), సాధారణంగా చంద్ర నూతన సంవత్సరానికి ఒక వారం ముందు, ఈ సంవత్సరం జనవరి 17 న వస్తుంది. దీనిని ప్రతి ఇంటి నైతిక స్వభావాన్ని పర్యవేక్షించే దేవత అయిన కిచెన్ గాడ్ యొక్క పండుగ అని కూడా పిలుస్తారు.

  Here are six things you should know about the Little New Year, another sign of the start of spring.


1. Offer sacrifices to Kitchen God

In one of the most distinctive traditions of the Little New Year is the burning of a paper image of the Kitchen God, dispatching the god's spirit to Heaven to report on the family's conduct over the past year. The Kitchen God is then welcomed back by to the home through the pasting of a new paper image of him beside the stove. From this vantage point, the Kitchen God will oversee and protect the household for another year.

Most of the offerings are sweets of various varieties. It is thought that this will seal the Kitchen God's mouth and encourage him to only say good things about the family when he ascends to heaven to make his report.

2. House cleaning

  Between Laba Festival, on the eighth day of the last lunar month, and Little New Year, on the twenty-third day, families throughout China undertake a thorough house cleaning, sweeping out the old in preparation for the New Year.

  According to Chinese folk beliefs, during the last month of the year ghosts and deities must choose either to return to Heaven or to stay on Earth. It is believed that in order to ensure the ghosts and deities' timely departure people must thoroughly clean both their persons and their dwellings, down to every last drawer and cupboard.

3. Eat Guandong candy

  Guandong candy, a sticky treat made out of glutinous millet and sprouted wheat, is a traditional snack that Chinese people eat on the Festival of the Kitchen God.

4. Paste paper-cuts to windows

  In the Little New Year, old couplets and paper-cuts from the previous Spring Festival are taken down, and new window decorations, New Year's posters, and auspicious decorations are pasted up.

5. Bath and hair-cut

  As the old Chinese saying goes, whether they're rich or poor, people often have a haircut before the Spring Festival. The activity of taking bath and haircut is often taken on the Little New Year.

6. Preparations for Spring Festival

People start to stock up necessary provisions for the Spring Festival since the Little New Year. Everything needed to make offerings to the ancestors, entertain guests, and feed the family over the long holiday must be purchased in advance.


Dear Friend! The Chinese traditional Spring Festival is coming. We will have a vacation from January 19th to February 1st, If you have something you can send me by E-mail.I hope we can co-operate more in the next year.

If you have any business don't hesitate to contact with me.

E-Mail:[Email protected]

Chuanghe Group ake my best regards to you and your family.


మేము మీరు ఎలా సహాయం చేయవచ్చు?

మీరు బందు పరిష్కారాలను కనుగొనాలనుకుంటున్నారా? CHE మీకు ఎలా మద్దతు ఇస్తుందో తెలుసుకోవడానికి మమ్మల్ని సంప్రదించండి.

మమ్మల్ని సంప్రదించండి